Please rotate your screen
Aan de slag

Algemene voorwaarden Rapide Internet met als handelsnamen Rapide Software en Exposia.

Versie 2.03 Augustus 2020

Hoofdstuk 1:
Ontwikkeling websites en webapplicaties, hosting en domeinnamen.

Hoofdstuk 2:
Communicatiediensten xDSL, Glasvezel, Ziggo Zakelijk , Online back-up en het Seafile platform.

Hoofdstuk 3:
Voorwaarden VoIP, Managed VoIP en VoIP CRM Integratie.

 
Hoofdstuk 1

1. Algemene bepalingen 

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1.2. Rapide Software bv, besloten vennootschap, gevestigd en kantoorhoudende te (9712 VL) Groningen aan de Noorderhaven 46; 

1.3. Wederpartij: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een aanbieding wordt uitgebracht door, of met wie een overeenkomst wordt gesloten door Rapide Software. 

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Rapide Software. 

1.5. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig wanneer deze schriftelijk en uitdrukkelijk door Rapide Software aan de Wederpartij zijn bevestigd. 

1.6. In geval van tegenstrijdigheid tussen een bepaling in deze algemene voorwaarden en een bepaling in de met Rapide Software gesloten overeenkomst, prevaleert het bepaalde in de overeenkomst. 

1.7. Aan een verwijzing door de Wederpartij naar andere dan deze algemene voorwaarden komt geen werking toe. De toepasselijkheid daarvan wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

1.8. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. 

2. Aanbiedingen 

2.1. Onder aanbieding wordt verstaan ieder aanbod, offerte, voorstel of begroting van Rapide Software. 

2.2. Iedere aanbieding is geheel vrijblijvend en vervalt dertig dagen na dagtekening, tenzij in de aanbieding anders is vermeld. 

2.3. De Wederpartij dient, waar het de in de aanbieding verstrekte gegevens betreft, rekening te houden met de gebruikelijke spelingen en met (geringe) wijzigingen en aanpassingen, voor zover deze nodig zijn ten behoeve van een goede uitvoering van de overeenkomst. 

2.4. Voor zover in de aanbieding voorbeelden van door Rapide Software eerder uitgevoerde projecten of werkzaamheden zijn opgenomen, gelden deze uitsluitend ter illustratie en kunnen daaraan geen rechten aan worden ontleend. 

3. Totstandkoming overeenkomst 

3.1. Een overeenkomst met Rapide Software komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van een aanbieding van Rapide Software.

3.2. Aanvaarding vindt plaats door ondertekening door de Wederpartij van de door Rapide Software opgestelde aanbieding, tenzij door Rapide Software uitdrukkelijk is aangegeven dat aanvaarding op andere wijze kan plaatsvinden. 

3.3. De door Rapide Software opgestelde en door de Wederpartij aanvaarde aanbieding wordt geacht de inhoud van de overeenkomst volledig en correct weer te geven. Door de Wederpartij aangebrachte wijzigingen, hoe gering ook, hebben geen gelding, anders dan wanneer deze door Rapide Software schriftelijk en uitdrukkelijk zijn bevestigd. 

4. Wijziging overeenkomst 

4.1. Na de totstandkoming van de overeenkomst verlangde wijzigingen dienen tijdig en schriftelijk door de Wederpartij aan Rapide Software ter kennis te worden gebracht. Het risico van mondeling opgegeven wijzigingen is voor rekening van de Wederpartij. 

4.2. Wijzigingen binden Rapide Software slechts indien en zodra zij deze wijzigingen schriftelijk en uitdrukkelijk aan de Wederpartij heeft bevestigd. Wijzigingen in de overeenkomst kunnen een wijziging van de overeengekomen prijzen en termijnen tot gevolg hebben. 

5. Prijzen 

5.1. Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW en gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren. 

5.2. Rapide Software is te allen tijde gerechtigd haar prijzen te wijzigen. De Wederpartij heeft bij een prijsverhoging die plaatsvindt binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst, de bevoegdheid de overeenkomst te beëindigen, tenzij deze verhoging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst, een verhoging van kostenfactoren, dan wel veranderende marktomstandigheden, inflatiecorrectie of voortvloeit uit een op Rapide Software rustende verplichting ingevolge de wet. Beëindiging in de zin van dit artikel kan alleen schriftelijk, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. 

5.3. Rapide Software is gerechtigd haar prijzen jaarlijks, met ingang van 1 januari, te verhogen met maximaal 5%.

6. Betaling 

6.1. Indien de overeenkomst strekt tot het maken of ontwikkelen van een website, webapplicatie en/of software programmatuur geschiedt betaling in termijnen. De eerste termijn is verschuldigd bij de totstandkoming van de overeenkomst en de laatste termijn na oplevering. Tussentijdse termijnen zijn verschuldigd op nader te bepalen momenten. Betaling van meerwerk geschiedt na uitvoering daarvan. 

6.2. Indien de overeenkomst strekt tot het verlenen van service met betrekking tot een website, webapplicatie en/of softwareprogrammatuur geschiedt betaling voorafgaand aan de aanvang, respectievelijk verlening, van de service. 

6.3. De betalingstermijn bedraagt veertien dagen na factuurdatum. Betaling vindt plaats zonder korting of beroep op verrekening. 

6.4. Bij te late betaling is de Wederpartij zonder nadere ingebrekestelling wettelijke handelsrente in de zin van artikel 6:119a BW verschuldigd, alsook een vergoeding voor incassokosten in de zin van artikel 6:96 lid 2 sub c BW met een minimum van € 40,=. 

6.5. Indien betaling binnen veertien dagen na schriftelijke aanmaning alsnog uitblijft, zal Rapide Software haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst per direct opschorten. Bij het uitblijven van betaling en/of herhaalde betalingsproblemen van de Wederpartij is Rapide Software bevoegd de overeenkomst met inachtneming van een redelijke termijn te beëindigen, onverminderd de overige rechten van Rapide Software. Eventuele nadelige gevolgen van opschorting en/of beëindiging komen volledig voor rekening en risico van de Wederpartij. 

6.6. Voor zover de overeenkomst voor Rapide Software enige verplichting inhoudt tot overdracht van eigendom aan de Wederpartij, wordt het eigendom door Rapide Software voorbehouden voor zolang de betalingsverplichtingen door de Wederpartij niet volledig zijn nagekomen.

6.7. Indien Rapide Software in het kader van de uitvoering van de overeenkomst goederen in haar bezit heeft, die toebehoren aan de Wederpartij, is Rapide Software gerechtigd de afgifte daarvan op te schorten zolang zij de door de Wederpartij verschuldigde betalingen niet heeft ontvangen. 

7. Uitvoering overeenkomst 

7.1. De uitvoering van de overeenkomst vangt aan nadat Rapide Software betaling van de eerste termijn heeft ontvangen. 

7.2. Bij de uitvoering kan Rapide Software gebruik maken van producten en/of diensten van derden. De kosten hiervan komen voor rekening van de Wederpartij. Vertraging in de uitvoering van de overeenkomst als gevolg van een vertraging in de levering van producten en/of diensten door derden komt niet voor rekening en risico van Rapide Software. Rapide Software is niet aansprakelijk voor fouten in producten en/of diensten van derden. 

7.3. De uitvoering van de overeenkomst is afhankelijk van de door de Wederpartij, dan wel door of namens haar ingeschakelde derden, te verstrekken informatie en gegevens. De Wederpartij is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en consistentie van de verstrekte informatie en gegevens. Rapide Software is niet aansprakelijk voor fouten of schade als gevolg van door de Wederpartij verstrekte gegevens. 

7.4. Indien Rapide Software bij de uitvoering van de overeenkomst onjuistheden, onvolledigheden of inconsistenties constateert in de door de Wederpartij verstrekte informatie en gegevens, zal zij de Wederpartij daarvan in kennis stellen en haar werkzaamheden opschorten totdat de Wederpartij de geconstateerde fouten heeft hersteld. Rapide Software zal de door de Wederpartij verstrekte informatie en gegevens niet onderzoeken op fouten. 

7.5. De Wederpartij is verplicht om alle terzake relevante, noodzakelijke en gewenste informatie en gegevens te verstrekken; Rapide Software, dan wel door of namens haar ingeschakelde derden, toegang te verlenen tot alle plaatsen en ruimten, zowel feitelijk als virtueel; medewerking te verlenen; en al het noodzakelijke te doen om Rapide Software en genoemde derden in staat te stellen de overeenkomst uit te voeren. 

7.6. Vertraging in de uitvoering van de overeenkomst als gevolg van het niet, of niet tijdig nakomen van de verplichtingen als hiervoor genoemd komen volledig voor rekening en risico van de Wederpartij. 

7.7. De door Rapide Software opgegeven termijnen voor de uitvoering van de overeenkomst worden zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld, maar zijn in geen geval te beschouwen als fatale termijnen. 

7.8. Wanneer de uitvoering van de overeenkomst verschillende onderdelen kent, zoals bij het maken of ontwikkelen van een website, webapplicatie en/of softwareprogrammatuur, is Rapide Software gerechtigd de uitvoering van een volgend onderdeel op te schorten totdat het voorgaande onderdeel door de Wederpartij is goedgekeurd, geaccepteerd en betaald. 

7.9. Voor zover van toepassing vindt per onderdeel telkens één correctieronde plaats. Correcties op verzoek van de Wederpartij die buiten deze correctieronde dienen te worden uitgevoerd, worden aangemerkt als meerwerk. 

8. Meerwerk 

8.1. Onder meerwerk wordt onder meer verstaan wijzigingen in de overeenkomst, wijzigingen in de uitvoering van de overeenkomst en wijzigingen in reeds goedgekeurde onderdelen van de overeenkomst.

8.2. Meerwerk wordt door Rapide Software in rekening gebracht conform de in de overeenkomst genoemde tarieven. 

8.3. Rapide Software is niet verplicht om meerwerk te aanvaarden en kan ter zake verlangen dat daarvoor een separate overeenkomst wordt gesloten. 

8.4. Meerwerk kan tot gevolg hebben dat overeengekomen termijnen buiten de verantwoordelijkheid van Rapide Software worden overschreden. 

9. Acceptatietest en oplevering 

9.1. Indien de overeenkomst strekt tot het maken of ontwikkelen van een website, webapplicatie en/of softwareprogrammatuur, zal de Wederpartij in de gelegenheid worden gesteld om een acceptatietest uit te voeren. De acceptatietest zal worden uitgevoerd door de Wederpartij zelf of een door de Wederpartij, voor haar rekening en risico in te schakelen, derde. De acceptatietest wordt uitgevoerd met zogenaamde ‘dummy content’. 

9.2. De testperiode voor de acceptatietest bedraagt veertien dagen na gereedstelling door Rapide Software. De Wederpartij dient binnen veertien dagen na het verstrijken van de testperiode de resultaten van de acceptatietest aan Rapide Software te verstrekken. Indien de Wederpartij hieraan niet voldoet, is Rapide Software niet verplicht tot het herstellen van eventueel geconstateerde fouten. 

9.3. Indien uit de resultaten van de acceptatietest blijkt dat de website, webapplicatie en/of softwareprogrammatuur fouten vertoont, zullen deze binnen een redelijke termijn na ontvangst van de resultaten, door Rapide Software worden hersteld. Onder fouten worden in ieder geval niet verstaan correcties die in eerdere correctierondes aan de orde hadden kunnen worden gebracht, dan wel aanpassingsverzoeken die een wijziging ten opzichte van de overeenkomst inhouden. 

9.4. De website, webapplicatie en/of softwareprogrammatuur wordt geacht te zijn opgeleverd, nadat de acceptatietest met positief resultaat is uitgevoerd, dan wel nadat de herstelwerkzaamheden door Rapide Software zijn afgerond. Indien de testperiode ongebruikt is verstreken, wordt oplevering geacht te hebben plaatsgevonden op de eerste dag na het verstrijken van de testperiode. Indien de testresultaten niet of niet tijdig aan Rapide Software zijn verstrekt, wordt oplevering geacht te hebben plaatsgevonden op de 15de dag na het verstrijken van de testperiode. 

9.5. Rapide Software is niet verantwoordelijk voor het plaatsen van content in de website, webapplicatie en/of softwareprogrammatuur. Rapide Software is evenmin verantwoordelijk voor of verplicht tot het uitvoeren van dataconversie of -migratie. De Wederpartij is verantwoordelijk voor communicatie met en ondersteuning aan de gebruikers van de website, webapplicatie en/of softwareprogrammatuur. 

10. Risico-overgang 

10.1. Het risico gaat over op het moment van oplevering dan wel zoveel eerder als de Wederpartij de feitelijke beschikkingsmacht heeft over de website, webapplicatie en/of softwareprogrammatuur. 

10.2. Door de Wederpartij aangebrachte wijzigingen in de website, webapplicatie en/of softwareprogrammatuur komen voor rekening en risico van de Wederpartij. Rapide Software is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk, voor als gevolg daarvan ontstane fouten en schade. 

11. Garantie 

11.1. Gedurende twee maanden na oplevering heeft de Wederpartij recht op herstel van fouten in de website, webapplicatie en/of softwareprogrammatuur, mits deze fouten niet reeds in eerdere correctierondes aan de orde hadden kunnen worden gebracht, dan wel uit de resultaten van de acceptatietest hadden moeten blijken, dan wel het gevolg zijn van door de Wederpartij aangebrachte wijzigingen. 

11.2. De Wederpartij kan slechts aanspraak maken op herstel indien zij binnen acht dagen na constatering van de fout schriftelijke mededeling daarvan doet aan Rapide Software. 

11.3. Rapide Software zal binnen een redelijke termijn na ontvangst van de mededeling van een geconstateerde fout herstelwerkzaamheden verrichten. Rapide Software is slechts gehouden tot het verrichten van herstelwerkzaamheden voor zover de kosten daarvan in redelijke verhouding staan tot de aard, strekking en inhoud van de overeenkomst op basis waarvan de website, webapplicatie en/of softwareprogrammatuur is gemaakt en of ontwikkeld. 

12. Beëindiging 

12.1. Een overeenkomst die strekt tot het maken of ontwikkelen van een website, webapplicatie en/of softwareprogrammatuur, eindigt nadat de verplichtingen over en weer zijn uitgevoerd. Tussentijdse beëindiging door de Wederpartij is slechts mogelijk met instemming van Rapide Software en uitsluitend voor zover de Wederpartij Rapide Software schadeloos stelt. Onder schadeloosstelling wordt verstaan vergoeding van alle door Rapide Software in het kader van de overeenkomst gemaakte kosten en betaling van een vergoeding die gelijk staat aan dat deel van de overeenkomst waardoor Rapide Software reeds uitvoering aan is gegeven. 

12.2. Een overeenkomst die strekt tot het verlenen van service met betrekking tot een website, webapplicatie en/of softwareprogrammatuur heeft een looptijd van een jaar na totstandkoming van de overeenkomst en wordt telkens stilzwijgend voor dezelfde duur verlengd. Beëindiging door de Wederpartij vindt plaats door schriftelijke opzegging tegen het einde van de looptijd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. 5 

12.3. Indien de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, dan wel wordt ontbonden of geliquideerd, is Rapide Software gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade.

13. Service 

13.1. Onder service wordt verstaan door Rapide Software verleende diensten ter ondersteuning van de beschikbaarheid, werking en veiligheid van de website, webapplicatie en/of softwareprogrammatuur, zoals onder meer, maar niet uitsluitend, hosting, applicatiebeheer, beveiliging, domeinnaam beheer en support werkzaamheden. 

14. Hosting 

14.1. Indien de service ziet op hosting, zal Rapide Software zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van de website, webapplicatie en/of softwareprogrammatuur en toegang tot de door Rapide Software in dit verband opgeslagen data, te realiseren. Rapide Software biedt geen garanties voor wat betreft de exacte up-time. 

14.2. Het staat Rapide Software vrij voor het verlenen van de service naar eigen inzicht gebruik te maken van eigen servers, dan wel servers van derden. 

14.3. Rapide Software is bevoegd om de service geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik te stellen in verband met onderhoud. Rapide Software zal het onderhoud zoveel mogelijk buiten kantooruren laten plaatsvinden en de Wederpartij zo tijdig als mogelijk op de hoogte stellen van een geplande buitengebruikstelling van de service. 

14.4. Indien de service als gevolg van een storing buiten gebruik is, zal Rapide Software de Wederpartij hiervan in kennis stellen en zich inspannen de storing zo spoedig als mogelijk te verhelpen. 

14.5. Rapide Software is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het buiten gebruik zijn van de service in de zin van artikel 14.2 en 14.3. 

14.6. Rapide Software kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer per maand en omvang van dataopslag waarvan de Wederpartij gebruik kan maken. Bij overschrijding van dit maximum is Rapide Software bevoegd aanvullende kosten in rekening te brengen. Rapide Software is niet aansprakelijkheid voor gevolgen van het overschrijden van het maximum voor dataverkeer en dataopslag, zoals het niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van data.

14.7. Indien Rapide Software constateert dat door of als gevolg van het gebruik van de Wederpartij van de website, webapplicatie en/of softwareprogrammatuur het functioneren van de door verleende service aan de Wederpartij en/of derden in gevaar dreigt te komen, is bevoegd om alle maatregelen te treffen die redelijkerwijs nodig zijn om dit gevaar af te wenden, waaronder onder meer, maar niet uitsluitend het (tijdelijk) buiten gebruik stellen of beperken van de service aan de Wederpartij. Rapide Software is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg daarvan. 

14.8. Door Rapide Software uit te voeren back-ups worden met de nodige zorgvuldigheid uitgevoerd. Dit sluit echter niet uit dat een back-up fouten kan bevatten. Rapide Software is daarvoor niet aansprakelijk. Werkzaamheden met betrekking tot het terugzetten van een back-up of het herstellen van een back-up worden verricht tegen de overeengekomen tarieven voor support. 

14.9. Bij beëindiging van de service wordt de Wederpartij in staat gesteld een back-up van de website, webapplicatie en/of softwareprogrammatuur voor eigen gebruik op te slaan, waarna Rapide Software de door haar opgeslagen back-up(s) zal vernietigen. 

15. Applicatiebeheer 

15.1. Indien de service ziet op applicatiebeheer, zal Rapide Software zal zich inspannen om de beschikbare, meest recente en noodzakelijke updates met betrekking tot de website, webapplicatie en/of softwareprogrammatuur uit te voeren. Rapide Software biedt geen garanties voor wat betreft de werking van de beschikbare updates. 

15.2. Rapide Software is bevoegd naar eigen inzicht te bepalen op welk moment welke update uitgevoerd wordt. Rapide Software is niet verplicht tot het uitvoeren van een update wanneer deze naar haar inzicht slechts van beperkte betekenis is. 

15.3. Nadat een update is uitgevoerd wordt de website, webapplicatie en/of softwareprogrammatuur door Rapide Software in een testomgeving getest. Dit sluit echter niet uit dat er na deze test alsnog fouten kunnen optreden. Rapide Software is daarvoor niet verantwoordelijk. Het herstellen van dergelijke fouten vindt plaats tegen de overeengekomen tarieven voor support. 

15.4. Indien door Rapide Software in de testomgeving fouten worden geconstateerd die tot een aanpassing van de website, webapplicatie en/of softwareprogrammatuur noodzaken, zal zij de Wederpartij hierover informeren. Rapide Software is niet gehouden tot het uitvoeren van de aanpassingen aan de website, webapplicatie en/of softwareprogrammatuur, zonder dat daarvoor door de Wederpartij een aanvullende opdracht wordt verstrekt. De kosten daarvan komen voor rekening van de Wederpartij.

15.5. Indien de Wederpartij een volgens Rapide Software noodzakelijke update of aanpassing aan de website, webapplicatie en/of softwareprogrammatuur niet wenst uit te voeren, is Rapide Software gerechtigd haar service te beëindigingen. Rapide Software is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet updaten of aanpassen van de website, webapplicatie en/of softwareprogrammatuur. 

16. Beveiliging 

16.1. Indien de service ziet op beveiliging van de verbinding en het dataverkeer van en naar de website, webapplicatie en/of softwareprogrammatuur is Rapide Software afhankelijk van de regels en procedures van de instantie die de betreffende SSL-certificaten uitgeeft dan wel registreert. De betreffende instantie beslist over de aanvraag, toekenning en het gebruik van het SSL-certificaat. Rapide Software vervult in dit verband uitsluitend een bemiddelende rol en biedt geen garantie voor wat betreft de toekenning van de aanvraag. De Wederpartij is verantwoordelijk voor het tijdig en correct opvolgen van de ter zake van de aanvraag, toekenning en het gebruik van het SSL-certificaat verstrekte instructies. 

16.2. Na implementatie van het SSL-certificaat wordt de beveiliging van de verbinding en het dataverkeer van en naar de website, webapplicatie en/of softwareprogrammatuur volledig geborgd door de uitgevende instantie. Rapide Software is hierin geen partij en niet aansprakelijkheid voor fouten in de beveiliging van de verbinding en het dataverkeer van en naar de website, webapplicatie en/of softwareprogrammatuur. 

17. Domeinnaambeheer 

17.1. Indien de service ziet op domeinnaambeheer is Rapide Software afhankelijk van de regels en procedures van de instantie die de betreffende domeinnaam uitgeeft dan wel registreert. De betreffende instantie beslist over de aanvraag, toekenning en het gebruik van de domeinnaam. Rapide Software vervult in dit verband uitsluitend een bemiddelende rol en biedt geen garantie voor wat betreft de toekenning van de aanvraag. De Wederpartij is verantwoordelijk voor het tijdig en correct opvolgen van de ter zake van de aanvraag, toekenning en het gebruik van de domeinnaam verstrekte instructies. Type- of schrijffouten zijn de verantwoordelijkheid van de Wederpartij. 

17.2. Rapide Software is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van inbreuken op, dan wel vervallen van de rechten van de Wederpartij op of met betrekking tot een domeinnaam. Evenmin is Rapide Software aansprakelijk voor schade als gevolg van het aanvragen of verkrijgen door een derde van eenzelfde of gelijkende domeinnaam voor, gedurende of na de registratieprocedure ten behoeve van de Wederpartij.

17.3. Indien Rapide Software ten behoeve van de Wederpartij een domeinnaam op haar eigen naam registreert, zal Rapide Software tegen vergoeding van de daarmee gemoeide kosten medewerking verlenen aan verzoeken van de Wederpartij tot aanpassing van DNS instellingen, verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam. 

17.4. De Wederpartij vrijwaart Rapide Software van iedere schade of aansprakelijkheid die verband houdt met de registratie en het gebruik van een domeinnaam door of namens de Wederpartij. 

17.5. Het bepaalde in dit artikel 17 is van overeenkomstige toepassing indien de service IP adressen omvat. 

18. Support 

18.1. Onder support wordt verstaan het aanpassen van programmatuur, content en instellingen met betrekking tot de website, webapplicatie en/of softwareprogrammatuur, het onderzoeken, verhelpen en geven van advies bij problemen met betrekking tot de website, webapplicatie en/of softwareprogrammatuur, het geven van trainingen en het uitvoeren van onderhoud en zoekmachine optimalisatie met betrekking tot de website, webapplicatie en/of softwareprogrammatuur. 

18.2. Onder support wordt niet verstaan werkzaamheden die worden uitgevoerd in het kader van een overeenkomst die strekt tot het maken of ontwikkelen van een website, webapplicatie en/of softwareprogrammatuur.

18.3. Wanneer Rapide Software een supportverzoek ontvangt, zal zij op voorhand een geschatte tijdsduur en eventuele kostenindicatie geven. Na schriftelijk akkoord van de Wederpartij door middel van e-mail of een zogenaamd e-ticket, worden de support werkzaamheden uitgevoerd. 

18.4. Indien bij de uitvoering blijkt dat het gewenste resultaat extra tijd en/of kosten met zich brengt dan op voorhand ingeschat, zal Rapide Software de Wederpartij hierover informeren. Na schriftelijk akkoord van de Wederpartij door middel van e-mail of een zogenaamd e-ticket, worden de support werkzaamheden voortgezet. 

18.5. Indien de support werkzaamheden het aanpassen van programmatuur, content en instellingen met betrekking tot de website, webapplicatie en/of softwareprogrammatuur betreft, zal de Wederpartij in de gelegenheid worden gesteld om een acceptatietest uit te voeren. Het bepaalde in de artikelen 9, 10 en 11 van deze algemene voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

18.6. Indien de support werkzaamheden het onderzoeken, verhelpen en geven van advies bij problemen met betrekking tot de website, webapplicatie en/of softwareprogrammatuur betreft, zal Rapide Software zich inspannen om binnen de overeengekomen bereikbaarheid, reactietijd en uitvoeringsplanning de noodzakelijke werkzaamheden te verrichten om de gevolgen van het probleem zoveel mogelijk te beperken. Rapide Software is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het probleem.

18.7. Indien de support werkzaamheden het uitvoeren van zoekmachine optimalisatie betreft, zal Rapide Software zich inspannen om de vindbaarheid van de website, webapplicatie en/of softwareprogrammatuur op internet te verbeteren. Rapide Software is niet verantwoordelijk voor het al dan niet behalen van specifieke bezoekersaantallen, vindresultaten of plaatsing, ranking en wat dies meer zij, op websites van derden. 

18.8. Support Werkzaamheden worden in rekening gebracht conform de daarvoor overeengekomen tarieven. Betaling vindt plaats achteraf, dan wel door het aantal bestede uren in mindering te brengen op het door de Wederpartij afgenomen en reeds betaalde voordeeluren pakket. 

18.9. Support wordt uitsluitend verleend aan de Wederpartij dan wel door de Wederpartij uitdrukkelijk en schriftelijk aangewezen derden. De kosten daarvan blijven voor rekening van de Wederpartij. 

19. Bereikbaarheid support 

19.1. Rapide Software is op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur bereikbaar voor support door middel van telefoon of via het support e-mailadres. 

19.2. Uitsluitend wanneer dit expliciet in de overeenkomst is bepaald, kan de Wederpartij voor support gebruik maken van het noodnummer, waarop Rapide Software buiten kantooruren (van 17.00 tot 09:00) bereikbaar is. Het gebruik van het noodnummer is slechts voorbehouden voor spoedeisende gevallen die van kritische betekenis zijn. Het staat Rapide Software vrij om verzoeken die via het noodnummer binnenkomen, uit te stellen tot de volgende werkdag wanneer de aard en spoedeisendheid van het verzoek dit toelaten. 

19.3. Uitsluitend wanneer dit expliciet in de overeenkomst is bepaald, kan de Wederpartij met betrekking tot support aanspraak maken op een specifiek opgegeven bereikbaarheid, reactiesnelheid en actieplan.

20. Intellectuele eigendomsrechten 

20.1. Rapide Software behoudt alle intellectuele eigendomsrechten voor op de bij de aanbieding, de overeenkomst en bij de uitvoering van de overeenkomst ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde documenten, bestanden, programmatuur en wat dies meer zij, van welke aard ook. Deze blijven het eigendom van Rapide Software, haar licentiegevers en/of door of namens Rapide Software ingeschakelde derden, en mogen niet aan derden worden overgedragen of ter hand gesteld zonder uitdrukkelijke toestemming van Rapide Software. De Wederpartij kan met voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Rapide Software de beschikking krijgen over de broncode van de gebouwde webapplicatie zodat doorontwikkeling door een derde partij mogelijk is. 

20.2. De Wederpartij erkent dat Rapide Software dan wel haar licentiegevers, of een door of namens Rapide Software ingeschakelde derde, eigenaar is van de intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op de door Rapide Software verstrekte documenten, bestanden, programmatuur en wat dies meer zij, van welke aard ook. De Wederpartij zal deze intellectuele eigendomsrechten niet aanvechten en laat na deze intellectuele eigendomsrechten op eigen naam te laten registreren of op andere wijze ten gunste van zichzelf bescherming van deze rechten te verkrijgen. 

20.3. De Wederpartij zal aanduidingen van rechten van intellectuele eigendom op de documenten, bestanden, programmatuur en wat dies meer zij, als ook op eventuele kopieën daarvan, niet verwijderen. Op kopieën dienen de genoemde aanduidingen op gelijke wijze te worden aangebracht als op het origineel. 

20.4. Ter bescherming van de in dit artikel bedoelde rechten zal de Wederpartij voldoende maatregelen treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot de door Rapide Software verstrekte documenten, bestanden, programmatuur en wat dies meer zij. 

20.5. Het is Rapide Software, haar licentiegevers en door of namens haar ingeschakelde derden toegestaan om technische maatregelen ter bescherming van de in dit artikel bedoelde rechten te nemen 

20.6. De Wederpartij is zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Rapide Software niet gerechtigd bedoelde documenten, bestanden, programmatuur en wat dies meer zij, te verveelvoudigen, openbaar te maken, aan derden ter inzage of in gebruik te geven, of aan derden over te dragen, dan wel deze te gebruiken voor een ander doel dan eigen gebruik. 

21. Overmacht 

21.1. Onder overmacht in de zin van artikel 6:75 BW wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan fouten in de website, webapplicatie en/of softwareprogrammatuur als gevolg van handelen of nalaten van derden, waaronder tevens wordt begrepen kwaadwillende acties van derden. De gevolgen van dergelijke fouten komen niet voor rekening en risico van Rapide Software. Rapide Software is niet aansprakelijk voor schade als gevolg daarvan. 

21.2. Niet nakoming van de zijde van Rapide Software van enige verplichting uit de overeenkomst het gevolg is van het niet beschikbaar of bereikbaar zijn van internet of andere online diensten, waar Rapide Software voor de uitvoering van de overeenkomst van afhankelijk is, kwalificeert als overmacht in de zin van artikel 6:75 BW. Rapide Software is niet aansprakelijk voor schade als gevolg daarvan. 

21.3. Niet nakoming van de zijde van Rapide Software van enige verplichtingen uit de overeenkomst als gevolg van calamiteiten, zoals diefstal, brand, wateroverlast, stroomstoring, natuurgeweld, menselijk geweld, oproer, oorlog en epidemie, kwalificeert 9 eveneens als overmacht in de zin van artikel 6:75 BW. Rapide Software is niet aansprakelijk voor schade als gevolg daarvan. 

22. Aansprakelijkheid 

22.1. Rapide Software is niet aansprakelijk voor schade, tenzij deze het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van tot de directie of de bedrijfsleiding van Rapide Software behorende personen. 

22.2. In alle gevallen is de door Rapide Software te vergoeden schade beperkt tot een vergoeding van redelijke kosten in de zin van artikel 6:96 lid 2 BW en slechts voor zover deze in direct verband staan met de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust. In geen geval is Rapide Software verplicht tot het vergoeden van geleden verlies of gederfde winst. Vergoeding van gevolgschade is uitgesloten. 

22.3. In alle gevallen is de hoogte van de door Rapide Software te vergoeden schade gemaximeerd tot het bedrag dat in voorkomend geval onder haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd of, indien niet tot uitkering wordt overgegaan of indien het een niet verzekerd geval betreft, tot het bedrag dat de Wederpartij op grond van de overeenkomst verschuldigd is te betalen. Indien dit een doorlopende overeenkomst betreft, is de te vergoeden schade gemaximeerd tot eenmaal het op grond van de overeenkomst verschuldigde jaarbedrag. In alle gevallen is de te vergoeden schade gemaximeerd tot € 1.000,=. 

23. Vrijwaring 

23.1. Rapide Software is niet verantwoordelijk voor de aard, inhoud en het gebruik van de website, webapplicatie en/of softwareprogrammatuur en is niet aansprakelijk voor enige schade die daaruit kan voortvloeien.

23.2. De Wederpartij vrijwaart Rapide Software van iedere schade of aansprakelijkheid in verband met de aard, inhoud en het gebruik van de website, webapplicatie en/of softwareprogrammatuur, waaronder ook schade en aansprakelijkheid als gevolg van ondeskundig gebruik door de Wederpartij, dan wel gebruikers van de website, webapplicatie en/of softwareprogrammatuur. 

23.3. De Wederpartij is verantwoordelijk voor de naleving van de aan de aard, inhoud en het gebruik van de website, webapplicatie en/of softwareprogrammatuur gerelateerde wet- en regelgeving, waaronder specifiek, maar niet uitsluitend, de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

23.4. De Wederpartij staat er voor in dat de aard, inhoud en het gebruik van de website, webapplicatie en/of softwareprogrammatuur geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder specifiek, maar niet uitsluitend, grondrechten, privacy rechten en intellectuele eigendomsrechten. 

23.5. Indien blijkt dat door middel van de website, webapplicatie en/of softwareprogrammatuur inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, is Rapide Software bevoegd om, zo nodig, maatregelen te treffen om de inbreuk te stoppen. Rapide Software is niet aansprakelijke voor enige schade als gevolg daarvan. 

23.6. Indien Rapide Software misbruik constateert door de Wederpartij van de website, webapplicatie en/of softwareprogrammatuur of door middel daarvan, is zij bevoegd alle nodige maatregelen te treffen om het misbruik tegen te gaan. Dit kan bestaan uit het opschorten van haar verplichtingen uit de overeenkomst, het beëindigen van de overeenkomst, het treffen van rechtsmaatregelen en het doen van strafrechtelijke aangifte. Rapide Software is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg daarvan. 

23.7. De Wederpartij vrijwaart Rapide Software van iedere schade of aansprakelijkheid wegens het niet naleven van wet- en regelgeving, inbreuk op rechten van derden en misbruik van of door middel van de website, webapplicatie en/of softwareprogrammatuur.

24. Veiligheidsmaatregelen 

24.1. De Wederpartij is verantwoordelijk alle nodige maatregelen te treffen, waartoe zij al dan niet wettelijk verplicht is, om de veiligheid van derden te waarborgen in relatie tot de aard, inhoud en het gebruik van de website, webapplicatie en/of softwareprogrammatuur. 

24.2. Indien de overeenkomst een verplichting voor Rapide Software inhoudt te voorzien in een nader bepaalde, specifiek beschreven, vorm van beveiliging met betrekking tot de website, webapplicatie en/of softwareprogrammatuur, zal Rapide Software zich inspannen een beveiligingsniveau te realiseren dat gelet op de stand van de techniek van dat moment volstaat. 

24.3. Indien door het voortschrijden van tijd, een wijziging van wet- of regelgeving, vernieuwde technieken, inzichten of andere omstandigheden een hoger niveau van beveiliging gewenst of noodzakelijk is, dient de Wederpartij Rapide Software een opdracht te verstrekken tot het uitvoeren van de nodige aanpassingen. De kosten daarvan komen voor rekening van de Wederpartij. 

24.4. Rapide Software is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet treffen van noodzakelijke veiligheidsmaatregelen of het niet laten uitvoeren van aanpassingen door de Wederpartij. De Wederpartij vrijwaart Rapide Software ter zake van iedere schade of aansprakelijkheid van derden. 

25. Geheimhouding 

25.1. Rapide Software zal al hetgeen dat tot haar kennis komt in het kader van de overeenkomst of bij de uitvoering daarvan, en waarvan zij het vertrouwelijke karakter weet of redelijkerwijs kan vermoeden, geheim houden en niet zonder toestemming van de Wederpartij aan derden openbaren, tenzij Rapide Software daartoe gehouden is op grond van de overeenkomst, deze algemene voorwaarden, de wet of op rechterlijk bevel.

25.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 25.1 is Rapide Software bevoegd om hetgeen zij voor de Wederpartij heeft gemaakt of ontwikkeld, en voor zover dit openbaar beschikbaar is, als referentie voor promotiedoeleinden te gebruiken. 

26. Anti-wervingsbeding 

26.1. Het is de Wederpartij niet toegestaan om, gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot een jaar na het einde daarvan, medewerkers van Rapide Software die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst in dienst te nemen, dan wel anderszins direct of indirect voor zich te laten werken, zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Rapide Software. Aan bedoelde toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden. 

27. Contractsoverneming 

27.1. Rapide Software is bevoegd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde in verband met de overdracht van een onderneming. De Wederpartij verleent bij voorbaat zijn medewerking aan een dergelijke overdracht. 

28. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 

28.1. Op alle door Rapide Software gedane aanbiedingen en door haar gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van de bepalingen van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. 

28.2. Alle geschillen, van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende uit door Rapide Software gedane aanbiedingen en met haar gesloten overeenkomsten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank te Groningen. 

Hoofdstuk 2 

1. Definities 

1.1 Account: de gebruikersnaam (namen) en het wachtwoord waarmee de Wederpartij toegang krijgt tot het Systeem; 

1.2 Accountgegevens : gegevens betreffende de Wederpartij die Rapide Software verzamelt en bewaart in het kader van de facturering, zoals naam-, adres- en woonplaatsgegevens, alsmede - indien van toepassing en voor zover mogelijk - telefoonnummers, bankrekeningnummers; 

1.3 Beheeraccount: de (hoofd)gebruikersnaam van de Wederpartij waarmee de Wederpartij administratieve handelingen kan verrichten in de Selfservice van Rapide Software; 

1.4 Dienst: iedere Dienst die het onderwerp vormt van een Overeenkomst; 

1.5 Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Rapide Software een Overeenkomst sluit dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan of aan wie Rapide Software een aanbieding doet; 

1.6 Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Rapide Software en de Wederpartij tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst; 

1.7 Schijfruimte : geheugenruimte die Rapide Software in het kader van een Overeenkomst aan een Wederpartij ter beschikking stelt; 

1.8 Systeem: computer- en aanverwante apparatuur van Rapide Software waarmee Rapide Software Wederpartij toegang tot het internet verleent; 

1.9 Verkeersgegevens: gegevens omtrent het communicatiegedrag van de Wederpartij die de Wederpartij genereert op het Systeem; 1.10 Rapide Software: besloten vennootschap (bv) gevestigd en kantoorhoudende te (9712 VL) Groningen aan de Noorderhaven 46;

2. Algemeen 

2.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: de Voorwaarden) maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Rapide Software en de Wederpartij. 

2.2 De toepasselijkheid van voorwaarden of bedingen van de Wederpartij wordt door Rapide Software uitdrukkelijk van de hand gewezen. Wijzigingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen en gelden uitsluitend voor de betreffende Overeenkomst. 

3. Totstandkoming en duur van de Overeenkomst 

3.1 Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Rapide Software niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de Wederpartij. Aan kennelijke verschrijvingen in een aanbieding of (prijs)opgave kan de Wederpartij geen rechten ontlenen. De Overeenkomst komt tot stand indien en voor zover Rapide Software een order van de Wederpartij schriftelijk of elektronisch aanvaardt of op een andere wijze, zoals in een specifiek geval door Rapide Software aangegeven. Indien op een offerte een geldigheidsduur staat vermeld en de Wederpartij binnen die termijn de offerte accepteert, heeft Rapide Software het recht om, indien zij dat wenst, per omgaande mede te delen dat zij geen Overeenkomst wenst te sluiten. 

3.2 De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of voor onbepaalde tijd. 

3.3 Na afloop van de overeengekomen termijn wordt een Overeenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege omgezet in een Overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij een van beide partijen vóór het verstrijken van die overeengekomen termijn met inachtneming van een termijn van één maand schriftelijk of elektronisch aan de andere partij te kennen heeft gegeven de Overeenkomst niet te willen voortzetten. 

3.4 Overeenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen telkens door beide partijen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden schriftelijk, elektronisch of telefonisch worden opgezegd. 

3.5 Rapide Software stelt de Wederpartij schriftelijk of elektronisch op de hoogte van de ontvangst van de opzegging en de datum waarop de dienstverlening wordt beëindigd. 

4. Wijzigingen 

4.1 Rapide Software heeft het recht deze Voorwaarden, de Overeenkomst, de (technische eigenschappen van de) Dienst en/of de tarieven van tijd tot tijd aan te passen. Die wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. De wijzigingen zullen schriftelijk of elektronisch aan de Wederpartij worden bekend gemaakt, waarna deze wijzigingen na 1 maand in werking zullen treden. Uitsluitend ingeval de wijziging objectief ten nadele van de Wederpartij strekt, heeft de Wederpartij het recht om binnen de genoemde 1 maand na de bekendmaking de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt. 

4.2 Rapide Software heeft met name het recht te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de inbelnummers, in de log-in procedure, in het Account, in de IP-adressen en E-mailadressen. Rapide Software zal de Wederpartij in een dergelijk geval zo spoedig mogelijk informeren. Een dergelijke wijziging geeft de Wederpartij nimmer het recht de Overeenkomst op te zeggen. 

4.3 Indien een bij of krachtens wettelijke regeling vastgestelde maatregel dan wel een voor de branche relevante rechterlijke uitspraak Rapide Software noodzaakt tot het aanpassen van haar Voorwaarden, de Overeenkomst, de Dienst [en/of de tarieven], kan de Wederpartij hieraan geen recht ontlenen de Overeenkomst op te zeggen. 

4.4 Indien een bepaling uit deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd is met een wettelijke bepaling dan wel nietig is, dan blijven deze Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Op dat moment komt er een bepaling voor in de plaats welke de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert. 

5. Verplichtingen Wederpartij en gebruik van de Dienst 

5.1 De Wederpartij draagt zorg voor de voor het gebruik van de Dienst noodzakelijke harden software, configuratie, randapparatuur en verbindingen. Rapide Software is gerechtigd daaraan bepaalde eisen te stellen. Indien het elektronisch communicatieverkeer hinder ondervindt van het gebruik van de Dienst door de Wederpartij of door het gebruik van de aangesloten apparatuur, zal de Wederpartij aan de door Rapide Software te geven voorschriften gevolg geven en de daaraan verbonden financiële gevolgen aanvaarden. Indien dit naar het oordeel van Rapide Software noodzakelijk is, kan Rapide Software de dienst zonodig onverwijld (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen. 

5.2 De Wederpartij is gebonden aan de overeengekomen Schijfruimte. Bij overschrijding heeft Rapide Software het recht om, nadat de Wederpartij is gewaarschuwd, informatie van de Wederpartij te verwijderen, zulks ten behoeve van het goed functioneren van de Dienst. 

5.3 De Wederpartij zal zich bij het gebruik van de Dienst gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. De Wederpartij zal zich onthouden van gedrag waarbij overige internetgebruikers hinder ondervinden dan wel waarbij schade wordt toegebracht aan het Systeem. In het bijzonder ook zal de Wederpartij geen wettelijke regels overtreden. 

5.4 De Wederpartij is verplicht zorg te dragen voor afdoende maatregelen ter beveiliging van zijn computer, het netwerk of het besturingssysteem (hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen.) 

5.5 Het is de Wederpartij niet toegestaan het Systeem en de Schijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de toepasselijke wettelijke regelgeving, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden. 

5.6 Het is de Wederpartij niet toegestaan zonder toestemming van Rapide Software zijn Account te gebruiken om een internetcafé, belhuis of een soortgelijke onderneming te exploiteren. 

5.7 Bij constatering of het vermoeden van hinder van derden en/of (overig) internet-misbruik door de Wederpartij heeft Rapide Software het recht zonder nadere aankondiging de Dienst al dan niet geheel buiten gebruik te stellen. De Wederpartij is alsdan gehouden de instructies van Rapide Software op te volgen. Rapide Software is niet aansprakelijk voor eventuele schade die door de Wederpartij of een derde wordt geleden als gevolg van buitengebruikstelling van de Dienst op grond van geconstateerd of vermoed internetmisbruik. 

5.8 Behoudens toestemming van Rapide Software is het de Wederpartij niet toegestaan zijn Account en daaruit voortvloeiende rechten aan een derde over te dragen danwel in gebruik te geven. De Wederpartij staat jegens Rapide Software in voor al het gebruik dat - al dan niet met zijn toestemming - van zijn Account wordt gemaakt. 

5.9 Om internetmisbruik zoveel mogelijk te voorkomen, stelt Rapide Software online virusen spamfilters aan de Wederpartij ter beschikking en heeft Rapide Software voorts het recht virusfilters aan te zetten. Rapide Software zal zich inspannen om alle spamberichten te filteren uit de voor de Wederpartij bestemde e-mailberichten. Rapide Software kan er echter niet voor instaan dat alle spamberichten zullen worden verwijderd uit de voor de Wederpartij bestemde e mailberichten en evenmin voor het feit dat abusievelijk geen berichten zullen worden verplaatst of verwijderd die niet tot de spam-berichten behoren. Tevens heeft Rapide Software het recht overige maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om haar netwerk, overige Rapide Software - Wederpartijen, het internet en derden tegen andere vormen van misbruik te beschermen. 

6. Beschikbaarheid Dienst 

6.1 Rapide Software is gerechtigd de inhoud van de Dienst(en) technisch zo in te richten als Rapide Software op enig moment beslist. Rapide Software behoudt zich in dit verband (onder andere) het recht voor procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen ten aanzien van de Dienst(en) en procedures door te voeren. 

6.2 Rapide Software spant zich in om de Dienst zo goed mogelijk te verlenen. Zij streeft daarbij naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid, kwaliteit en beveiliging van de Dienst. Rapide Software kan echter in dit opzicht geen garanties geven. Onder meer door technische storingen kan Rapide Software geen onbelemmerde toegang tot het Systeem en het internet garanderen, noch dat te allen tijde gebruik kan worden gemaakt van de Dienst. Indien en voor zover onbelemmerde toegang voor de Wederpartij van groot belang c.q. noodzakelijk is, dient de Wederpartij met deze beperkingen rekening te houden en zelf voor passende oplossingen zorg te dragen. 

6.3 Rapide Software is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor noodzakelijk door Rapide Software te verrichten aanpassingen en/of verbeteringen van het Systeem en/of de Dienst. Rapide Software zal de Wederpartij tijdig vooraf informeren. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal zij dit zo spoedig mogelijk achteraf doen. 

6.4 De wettelijke regeling uit artikel 7:17 BW is van toepassing indien en voorzover de Overeenkomst een consumentenkoop betreft zoals bedoeld in deze regeling. 

7. Vergoedingen 

7.1 Rapide Software zal voor de Dienst vergoedingen in rekening brengen volgens de daarvoor door Rapide Software vastgestelde tarieven, onder meer gepubliceerd op de website. 

7.2 Die vergoedingen kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, periodiek verschuldigde vaste bedragen en periodiek verschuldigde variabele (gebruiksafhankelijke) bedragen. Tenzij anders vermeld zijn alle bedragen exclusief btw en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen of belastingen. 

7.3 Voor de berekening van gebruiksafhankelijke vergoedingen is de administratie van Rapide Software doorslaggevend, behoudens door de Wederpartij te leveren tegenbewijs. 

8. Betaling 

8.1 De aan Rapide Software verschuldigde vergoedingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen. Rapide Software zendt de Wederpartij daartoe (elektronische) facturen. De Wederpartij is verplicht om de facturen van Rapide Software binnen de gestelde termijn van 14 dagen te betalen. Als de Wederpartij aan Rapide Software een machtiging tot automatische incasso heeft verstrekt geldt dat op de factuur wordt aangekondigd op welke datum Rapide Software het factuurbedrag zal afschrijven. Alle aan de Wederpartij in rekening gebrachte bedragen dienen zonder korting of inhouding te worden voldaan. De Wederpartij, niet zijnde een Consument, heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Rapide Software op te schorten dan wel vorderingen te verrekenen. 

8.2 Indien de Wederpartij niet binnen de betalingstermijn heeft betaald, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Rapide Software zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de Wederpartij de gelegenheid om binnen 14 dagen na ontvangst van deze herinnering alsnog te betalen. Dat geldt ook indien de Wederpartij een machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven en de automatische incasso niet tijdig slaagt. 

8.3 De Wederpartij is vanaf datum verzuim over alle bedragen een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke rente. Daarnaast is de Wederpartij verplicht Rapide Software alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. 

8.4 Indien op enig moment bij Rapide Software gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van de Wederpartij, heeft Rapide Software het recht om, alvorens de Dienst (verder) te leveren, van de Wederpartij te eisen dat deugdelijke zekerheid wordt gesteld, in een naar keuze van Rapide Software aan te geven vorm, zoals een waarborgsom of bankgarantie. 

8.5 Bezwaren tegen de hoogte van de door Rapide Software in rekening gebrachte en/of afgeschreven bedragen dient de Wederpartij binnen 30 dagen na factuurdatum bij RAPIDE Internet kenbaar te maken. Na het verstrijken van die datum wordt de Wederpartij geacht akkoord te zijn met de hoogte van het bedrag dat op de factuur is vermeld. 

9. Overmacht 

9.1 Indien Rapide Software door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Wederpartij kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. 

9.2 Een tekortkoming in de dienstverlening kan Rapide Software niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Tot die omstandigheden worden ook maar niet uitsluitend gerekend: stroomstoringen, storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken, tekortkomingen van ingeschakelde derden of toeleveranciers, stakingen en bedrijfssluitingen. In geval van overmacht vervalt de verplichting van Rapide Software tot nakoming van de Overeenkomst. Rapide Software is dan geen schadevergoeding verschuldigd. Rapide Software is gehouden om aan uitsluitend een Zakelijk Wederpartij een met de duur van de storing evenredige restitutie te geven van zijn abonnementsgeld tenzij dit redelijkerwijs, met inachtneming van duur en omstandigheden niet van haar kan worden gevraagd. 

9.3 Indien de overmachttoestand langer dan twee weken heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt. De Wederpartij heeft ingeval van overmacht van Rapide Software geen recht op schadevergoeding.  

10. Verzuim en ontbinding 

10.1 Bij verzuim van de Wederpartij of in een van de in artikel 10.4 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Rapide Software op de Wederpartij, uit welken hoofde ook, onmiddellijk en volledig opeisbaar en is Rapide Software bevoegd tot opschorting van de levering (buitengebruikstelling) van de Dienst. Het voorgaande doet niet af aan de overige rechten van Rapide Software op grond van de wet of de Overeenkomst. 

10.2 In geval van verzuim van de Wederpartij zal Rapide Software de Dienst weer leveren als de Wederpartij binnen een door Rapide Software gestelde termijn alsnog nakomt. Voor deze indienststelling is de Wederpartij kosten verschuldigd. 

10.3 Zowel Rapide Software als de Wederpartij kunnen de Overeenkomst ontbinden indien de andere partij één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet behoorlijk nakomt, voor zover deze tekortkoming ontbinding rechtvaardigt. Indien nakoming nog mogelijk is, kan de Overeenkomst slechts worden ontbonden nadat de andere partij schriftelijk is aangemaand en de tekortkoming niet binnen de daarbij aangegeven termijn is hersteld. 

10.4 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) de Wederpartij, alsmede in geval de Wederpartij handelingsonbekwaam is of wordt, onder bewind wordt gesteld of op enige andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest, zullen alle Overeenkomsten van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Rapide Software binnen een redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de Overeenkomst te verlangen. 

11. Klachten 

11.1 Klachten over de uitvoering door Rapide Software van de Overeenkomst (storingen in het functioneren van de Dienst) dienen zo spoedig mogelijk na ontdekking schriftelijk of elektronisch of telefonisch bij Rapide Software te worden gemeld. Na het constateren van enige storing is de Wederpartij verplicht om al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van schade. De Wederpartij zal alle voor onderzoek en oplossing van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door Rapide Software in de gelegenheid te stellen een onderzoek te doen naar de omstandigheden van het gebruik van de Dienst en daarmee samenhangende factoren. Indien de Wederpartij niet tijdig klaagt, verliest hij zijn rechten. 

11.2 Indien de Wederpartij tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken in een Dienst zal Rapide Software zich inspannen het gebrek zo spoedig mogelijk weg te nemen teneinde het volledig gebruik van de Dienst door de Wederpartij mogelijk te maken. Voor zover mogelijk zal Rapide Software de Wederpartij informeren over de termijn waarbinnen het herstel zal kunnen plaatsvinden. 

11.3 Kosten van het storingsonderzoek en de kosten van het opheffen van de storing komen voor rekening van Rapide Software. Rapide Software kan deze kosten aan de Wederpartij in rekening brengen indien de storing is ontstaan door een toerekenbare tekortkoming van de Wederpartij. 

11.4 Door voldoening aan de in dit artikel alsmede in artikel 8.5 opgenomen verplichtingen is Rapide Software jegens de Wederpartij volledig gekweten en tot geen verdere (schade)vergoeding gehouden. 

12. Aansprakelijkheid Rapide Software 

12.1 Rapide Software is niet aansprakelijk, op grond van de wet noch op grond van de Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die de Wederpartij of een derde mocht lijden terzake van de uitvoering door Rapide Software van de Overeenkomst c.q. het gebruik door de Wederpartij van de Dienst, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade. Met name wordt onder gevolgschade ook verstaan, schade die verband houdt met of het gevolg is van onderbrekingen in of blokkeringen van toegang tot het Systeem of het internet bij Rapide Software of derden, een gebrek in de beveiliging van de door de Wederpartij opgeslagen informatie op het Systeem, handelingen van andere Wederpartijen of overige internetgebruikers, wijzigingen in inbelnummers, login procedures, Account en E-mailadres. 

12.2 In elk geval is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Rapide Software tegenover niet-Consumenten, te allen tijde beperkt tot de in het lopende contractjaar daadwerkelijk door de Wederpartij aan Rapide Software betaalde vergoedingen exclusief btw, zulks met een maximum van EUR 1.000,-- per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt. 

12.3 Rapide Software is tegenover de Wederpartij per gebeurtenis slechts aansprakelijk tot maximaal tweemaal het door de Wederpartij aan Rapide Software verschuldigde jaarabonnement voor de desbetreffende dienst(en). Per jaar is Rapide Software tegenover één en dezelfde Wederpartij slechts aansprakelijk tot maximaal viermaal het door de Wederpartij aan Rapide Software verschuldigde jaarabonnement voor de desbetreffende dienst(en).

12.4 Het bepaalde in het voorgaande laat de aansprakelijkheid van Rapide Software op grond van titel 3, afdeling 3, boek 6 BW (productaansprakelijkheid) onverlet. 

12.5 Voorts zal Rapide Software geen beroep doen op de aansprakelijkheidsbeperkingen voorzover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Rapide Software dan wel haar personeel. 

12.6 Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan daarvan, schriftelijk of elektronisch aan Rapide Software te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van Rapide Software is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking. 

13. Vrijwaring door Wederpartij 

13.1 De Wederpartij vrijwaart Rapide Software tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op Rapide Software zouden kunnen (trachten te) verhalen, voor zover deze aanspraak gegrond is op het gebruik dat door de Wederpartij van de Dienst is gemaakt, dan wel de niet-nakoming door de Wederpartij van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst. 

14. Persoonsgegevens 

14.1 De Wederpartij is zowel ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst alsook ten behoeve van de facturering verplicht Rapide Software de juiste persoons- of bedrijfsgegevens, waaronder naam, adres, woonplaats, telefoon- en rekeningnummers te verstrekken. Wijzigingen dienen zo spoedig mogelijk aan Rapide Software schriftelijk danwel elektronisch te worden doorgegeven. De Wederpartij staat er jegens Rapide Software voor in dat deze gegevens juist zijn. 

14.2 Rapide Software bewaart en verwerkt deze gegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Hierop is het privacy statement van Rapide Software, zoals gepubliceerd op Rapide Software’s website, van toepassing. 

15. Intellectueel eigendom 

15.1 De Wederpartij verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om toegang te verkrijgen tot het Systeem, het Systeem te gebruiken en in dat kader eveneens gebruik te maken van de documentatie en programmatuur. Alle intellectuele eigendomsrechten terzake blijven berusten bij Rapide Software en/of de toeleveranciers van Rapide Software. Het is de Wederpartij niet toegestaan de documentatie te kopiëren anders dan noodzakelijk voor normaal eigen gebruik en backup-doeleinden. 

15.2 Bij het maken van kopieën zal de Wederpartij alle kenmerken die bepalend zijn voor de eigendom en de herkomst ongewijzigd laten. Indien derden met betrekking tot de Dienst rechten willen doen gelden of maatregelen willen treffen, zoals inbeslagneming, dient de Wederpartij deze terstond van de rechten van Rapide Software op de hoogte te stellen alsmede Rapide Software daarover in te lichten. Uitsluitend Rapide Software is alsdan gerechtigd in deze kwestie op te treden. De Wederpartij zal Rapide Software ter zake zijn medewerking verlenen. Indien en voor zover Rapide Software rechten van anderen geschonden zou hebben door gebruik te maken van gegevens, geschriften of anderszins die door Wederpartij aan Rapide Software voor de uitvoering van de Overeenkomst zijn verstrekt, zal de Wederpartij Rapide Software voor alle schade die ter zake mocht ontstaan 25 vrijwaren. 

16. Verhuizing 

16.1 Indien de Wederpartij verhuist dient hij minimaal één maand van tevoren zijn nieuwe adres aan Rapide Software mede te delen. De Wederpartij kan zijn aansluiting mee laten verhuizen naar zijn nieuwe adres, tenzij sprake is van een verhuizing naar een gebied waar de Dienst niet geleverd kan worden, waaronder het buitenland, of sprake is van andere technische belemmeringen waardoor het verhuizen van de aansluiting niet realiseerbaar is. 

16.2 Rapide Software stelt in overleg met de Wederpartij vast wanneer de verhuizing van de aansluiting zal plaatsvinden. Indien de nieuwe aansluiting op het vastgestelde tijdstip niet werkend wordt opgeleverd, is Rapide Software niet gehouden tot enige schadevergoeding aan de Wederpartij. In dat geval wordt in overleg een nieuw tijdstip voor verhuizing van de aansluiting vastgesteld. 

16.3 De Overeenkomst loopt voor, tijdens en na de verhuizing door. De Wederpartij blijft gehouden de vergoedingen als bedoeld in artikel 7 en de kosten die verbonden zijn aan verhuizing van de aansluiting, te betalen. De kosten die redelijkerwijs verbonden zijn aan verhuizing van de aansluiting worden bekend gemaakt op de website van Rapide Software. 

17. Contractsovername 

17.1 De Wederpartij is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Rapide Software. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. 

17.2 Rapide Software is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde, indien zulks geschiedt in het kader van een overdracht van (een onderdeel van) de door haar gedreven onderneming. 

18. Verjaringstermijn 

18.1 Voor de Wederpartij, niet zijnde een Consument, verjaren alle rechtsvorderingen uit hoofde van deze Overeenkomst door verloop van twee jaar, te rekenen vanaf de dag volgend op die waarop de vordering opeisbaar is geworden. 

19. Toepasselijk recht en geschillen 

19.1 Op deze Voorwaarden alsook op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

19.2 Geschillen tussen de consument-Wederpartij en Rapide Software over totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst kunnen zowel door de consument-Wederpartij als door Rapide Software aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten. 

19.3 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de Consument-Wederpartij zijn klacht eerst bij Rapide Software heeft ingediend. 

19.4 Een geschil kan binnen 12 maanden na het indienen van de klacht bij Rapide Software aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten. 

19.5 Indien de Consument-Wederpartij een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is Rapide Software aan deze keuze gebonden. Indien Rapide Software een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet Rapide Software de Consument- verzoeken binnen vijf weken kenbaar te maken of de Consument-Wederpartij daarmee akkoord gaat. Rapide Software dient bij dit verzoek te vermelden dat Rapide Software zich na het verstrijken van de termijn van vijf weken vrij zal achten het geschil bij de bevoegde burgerlijke rechter aanhangig te maken. 

19.6 De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement, dat op verzoek wordt toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie gelden als bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. 

19.7 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag uit 1980 (CISG) is uitgesloten

19.8 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag uit 1980 (CISG) is uitgesloten. Bezoekadres: Noorderhaven 46, 9712 VL Groningen

Hoofdstuk 3

1. Definities

Aansluiting: de internetverbinding die het mogelijk maakt om gebruik te maken van Bellen; Bellen: De digitale telefonie dienst van Rapide Software gebaseerd op VoIP techniek Eindgebruiker: de daadwerkelijke gebruiker, ook die in het kader van een Multi-Internetaansluiting gebruik maakt van het account en die zich akkoord heeft verklaard met de onderhavige bellen-voorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Rapide Software. In het vervolg van deze aanvullende voorwaarden is onder de Wederpartij tevens de eindgebruiker begrepen. Multi-Internetaansluiting: een overeenkomst met een zakelijke Wederpartij voor meerdere internetaansluitingen voor verschillende eindgebruikers. Nummerportabiliteit: De mogelijkheid voor een abonnee om zijn telefoonnummer te behouden als hij van de ene telefonie-aanbieder overstapt naar een andere. Randapparatuur: apparatuur in eigendom van de Wederpartij, die bestemd is om rechtstreeks of indirect op een modem aangesloten te worden, ten behoeve van de overbrenging, verwerking en/of ontvangst van informatie. VoIP: "Voice over IP" waarbij het internet of een ander IP netwerk wordt gebruikt om spraak te transporteren.

2. Algemeen/totstandkoming overeenkomst

2.1 De overeenkomst tot het leveren van Bellen komt tot stand op het moment dat de Wederpartij via de Selfservice van Rapide Software met gebruik van zijn logingegevens de dienst heeft geactiveerd.

3. Verplichtingen van Rapide Software: wat kan en wat kan niet, telefoonnummers

3.1 Alle randapparatuur en bekabeling die ten behoeve van het gebruik van Bellen nodig is, alsmede diensten die met gebruikmaking van Bellen worden aangeboden, vallen buiten de verantwoordelijkheid van Rapide Software.

3.2 Indien dit noodzakelijk is voor het functioneren van Bellen of het netwerk, als gewijzigde wet of regelgeving zulks vereist, of als een bevoegd (overheids)orgaan Rapide Software daartoe verplicht, heeft Rapide Software het recht aan de Wederpartij toegekende telefoonnummers te wijzigen.

3.3 Het nationaal noodnummer 112 is aankiesbaar en verbindt te allen tijde door met de Nederlandse alarmcentrale. Indien u zich in het buitenland bevindt, dient u via een lokale telefoonaansluiting het aldaar geldende noodnummer te bellen.

3.4 Rapide Software neemt de uitgegeven telefoonnummers niet standaard op in een telefoongids of nummerinformatiedienst, tenzij Rapide Software daartoe is verplicht op grond van wet- of regelgeving.

3.5 Indien dit noodzakelijk is voor het functioneren van Bellen of het netwerk, als gewijzigde wet of regelgeving zulks vereist, of als een bevoegd (overheids)orgaan Rapide Software daartoe verplicht, heeft Rapide Software het recht aan de Wederpartij toegekende telefoonnummers te wijzigen.

4. Verplichtingen van de Wederpartij

4.1 Het is de Wederpartij toegestaan om aan hem uitgegeven Bellen-accounts - om niet - ter beschikking te stellen van een (familielid en/of) huisgenoot, met dien verstande dat de Wederpartij, dus uitdrukkelijk ook in voorkomende gevallen de eindgebruiker, contractspartij van Rapide Software blijft en onverminderd verantwoordelijk is voor het gebruik van de accounts, gebruikersnaam en wachtwoord, ook indien dit gebruik zonder de toestemming van de Wederpartij geschied. 

4.2 Wederpartijen met een Rapide Software VoIP-account kunnen onderling gratis bellen. Het gratis gebruik is gebaseerd op het redelijk gebruik door de Wederpartij en/of de redelijke belasting van de systemen van Rapide Software. De Wederpartij zal zich onthouden van overmatig gebruik. Rapide Software is gerechtigd zonder nadere aankondiging het gebruik te beperken dan wel de kosten ter grootte van de overschrijding bij de Wederpartij in rekening te brengen.

4.3 Bij verlies of diefstal van de randapparatuur dan wel de gegevens waarmee de Wederpartij gebruik maakt van Bellen, dient de Wederpartij Rapide Software daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen. Rapide Software zal alsdan de levering van de dienst opschorten (tijdelijk buiten gebruik stellen). De Wederpartij is de gebruiksvergoedingen voor Bellen verschuldigd tot aan het moment waarop de buitengebruikstelling plaatsvindt. Bij buitengebruikstelling, afsluiting en eventuele heraansluiting op het netwerk op grond van verlies of diefstal zijn alle kosten die hiermee verband houden voor rekening van de Wederpartij. Rapide Software is niet verantwoordelijk voor de geheimhouding van de gegevens waarmee de Wederpartij gebruik maakt van Bellen.

5. Diensten van derden

5.1 Rapide Software stelt ten behoeve van Bellen software ter beschikking, welke via de website kan worden gedownload. De Wederpartij dient alsdan met de softwareleverancier een sublicentie-overeenkomst te sluiten en de licentievoorwaarden uitdrukkelijk te accepteren. Indien de Wederpartij software van derden gaat gebruiken ten behoeve van Bellen, wordt met die door de Wederpartij gekozen softwareleverancier een separate licentieovereenkomst gesloten.

5.2 Rapide Software is voor enig functioneren van de software niet aansprakelijk.

6. Duur en einde van de overeenkomst

6.1 De overeenkomst tot het leveren van Bellen wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimumduur van twee weken. Dit geldt expliciet ook voor de Bellen-accounts waarop een geporteerd telefoonnummer van toepassing is. De Wederpartij kan de overeenkomst daarna op ieder moment beëindigen door het VoIP-account via een brief te beëindigen.

6.2 De overeenkomst tot het leveren van Bellen is gekoppeld aan de duur van enig andere overeenkomst die de Wederpartij met Rapide Software heeft gesloten. Indien die andere overeenkomst om wat voor reden dan ook eindigt, brengt zulks tevens de beëindiging van Bellen met zich mee. Bij gebruik van Bellen in het kader van Multi-Internet geldt dat indien die andere overeenkomst door de Wederpartij, niet zijnde de eindgebruiker, wordt beëindigd, dat eveneens de beëindiging van Bellen met zich meebrengt door de eindgebruiker.

6.3 Indien de Wederpartij gedurende drie maanden geen gebruik maakt van gratis uitgegeven telefoonnummers behoudt Rapide Software zich het recht voor deze overeenkomst te beëindigen en de betreffende telefoonnummers aan derden uit te geven.

7. Betaling

7.1 De Wederpartij betaalt de Bellen-vergoeding op dezelfde wijze als het abonnement op de dienst op grond waarvan Bellen is aangevraagd wordt betaald.

7.2 De Wederpartij betaalt abonnementsgelden voor Bellen, afgezien van de eerste factuur, periodiek vooruit. Betaalde abonnementsgelden worden bij voortijdige buitendienststelling van het Bellen-account of het betreffende abonnement niet gerestitueerd.

7.3 De Wederpartij betaalt de vergoeding voor het gebruik van de dienst periodiek achteraf, tenzij anders overeengekomen.